Wyniki

1. Podzielam pogląd o wyczerpaniu pozytywnego oddziaływania dzisiejszej formy demokracji przedstawicielskiej, w praktyce partiokracji, na prawidłowy, dynamiczny i sprawiedliwy rozwój Polski i Polaków.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

2. Świadomy/a zagrożeń ze strony zdegradowanego, dotychczasowego systemu zarządzania Państwem i Narodem odmawiam mojego wsparcia i mojego udziału w niszczących próbach jego obrony; odmawiam mojej zgody dla eskalacji konfliktów wzbudzanych przez niekompetentne, kłótliwe gremia partyjne.
75%
(3 votes)
Zgadzam się
25%
(1 vote)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

3. W pełni świadomie odmawiam udziału w wyborach do parlamentu w oparciu o dzisiejszą ordynację wyborczą podzielając pogląd o braku ich reprezentatywności; poprę jednak ruch LiS jeśli przystąpi do wyborów w związku z jego programem korekty dotychczasowej ordynacji wyborczej oraz ustroju.
75%
(3 votes)
Zgadzam się
25%
(1 vote)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

4. Popieram całkowity zakaz nadań i nominacji partyjnych na wszelkie stanowiska opłacane z publicznych pieniędzy, w tym także w Przedsiębiorstwach Państwowych oraz Spółkach Skarbu Państwa, Narodowym Banku Polskim i innych jednostkach państwowych.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

6. Zgadzam się z koncepcją odsunięcia partii i "etatowych polityków" od nowego systemu zarządzania Krajem i Narodem oraz sprawiedliwą potrzebą udzielenia tego prawa osobom wybieranym w oparciu o weryfikację kwalifikacji i kompetencji.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

8. Zgadzam się z potrzebą rzeczowej, nie awanturniczej lustracji tj. rozliczenia osób wzbogaconych nienależnie i nieprawnie kosztem Narodu w oparciu o konieczne do uchwalenia regulacje prawne dotyczące zwrotu zagarniętego narodowi majątku wspólnego lub wypłaty odszkodowania; celem takiej lustracji jest konieczność zapewnienia nadrzędnej funkcji państwa względem wszystkich obywateli – sprawiedliwości.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

9. Popieram zasadę trójpodziału władzy pomiędzy Sejm, Rząd i Sądy w oparciu o różne formy wyboru do tych instytucji jako, że celem reform nie jest rewolucyjne i całkowite zburzenie dotychczasowych struktur Państwa a ich gruntowna reforma.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

10. Akceptuję koncepcję jednomandatowej ordynacji wyborczej – gwarantującej rzeczywistą reprezentację obywateli.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

11. Deklaruję wsparcie dla ruchu LiS i będę szerzył/a idee koniecznych dogłębnych reform ale jednocześnie odmawiam dysput z oponentami jako narzędzia eskalacji napięć i rozumiem ich zbędność.
75%
(3 votes)
Zgadzam się
25%
(1 vote)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

12. Potwierdzam, iż podzielam opinię o zasługach chrześcijaństwa i Kościoła dotyczących powstania, trwania i przyszłości Narodu polskiego ale odmawiam prawa do wykorzystywania ich struktur i posiadanego autorytetu do wspierania jakichkolwiek stron sceny politycznej w polemikach i różnicach zdań pomiędzy Polakami jako bardziej szkodliwych niż pomocnych.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

13. Oświadczam, że rozumiejąc potrzebę przejrzystości systemu podatkowego nie mam oporów poddania się systemowi powszechnych zeznań majątkowych mających na celu wyeliminowanie szarej strefy, korupcji i przekrętów dla dobra ogólnego; popieram konieczność abolicji dla zgłaszania bieżącego stanu posiadania ale jednocześnie brak abolicji dla rozpoznanych przypadków złodziejstwa.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

14. Rozumiem konieczność ograniczenia ogromnych strat i marnotrawstwa powstających podczas redystrybucji przez organy centralne podatków oraz popieram likwidację finansowej formy nacisku organów centralnych Państwa względem bliższych obywatelowi organów lokalnych.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

15. Popieram zmiany jakościowe dotyczące traktowania przez państwo każdego obywatela gwarantujące mu możliwie największą podmiotowość; jednostka powinna być podstawowa komórką społeczną, dopiero później rodzina i społeczność.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

16. Akceptuję program podatkowy w części dotyczącej odpisów podatkowych dla obywateli i firm na lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne i zredukowanie do niezbędnego, możliwego minimum podatków odprowadzanych do centrali.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

17. Popieram zwiększenie rzeczywistego wpływu obywatela na realizację projektów lokalnych oraz siły jego społecznej aktywności i podmiotowości poprzez inwestycyjne odpisy podatkowe.
100%
(4 votes)
Zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

18. Rozumiem, że wszelkie istotne dla kraju i obywateli zagadnienia szczegółowe, branżowe lub społeczne jak np. górnictwo, świadczenia społeczne, przynależność Polski do UE, wprowadzenie EURO, problemy energetyki i środowiska naturalnego, problemy światopoglądowe itp. są wtórne względem konieczności korekty ustroju państwa, wprowadzenia nowego systemu społeczno-politycznego, stąd nie są częścią programu ruchu LiS koncentrującego się na priorytetowych zmianach ustrojowych.
75%
(3 votes)
Zgadzam się
25%
(1 vote)
Nie zgadzam się
0%
(0 votes)
Nie mam zdania
Total Votes: 4

(Visited 24 times, 1 visits today)
Umieściliśmy na Twoim komputerze pliki cookie, aby pomóc w ulepszaniu tej strony. Przeczytaj politykę dotyczącą plików cookie
tak, akceptuję pliki cookie
Translate »